Board logo

標題: [詩詞分享] 意隨風古曲歌詞選一 (2017年春) [打印本頁]

作者: jspace    時間: 2017-5-20 01:50 PM     標題: 意隨風古曲歌詞選一 (2017年春)

意隨風古曲歌詞選一 (2017年春)5 j' q' @- w! w* d" h6 L3 G
[作者:意隨風; 號:五更孤老; 隨風影雪;滅絕詩家]3 f; n- G% j8 r! ~0 C5 {

( t1 @( T* }$ h% G' R: a4 Ywww.tvboxnow.com
tvb now,tvbnow,bttvb9 C( p& A3 B: [8 I& c
序詩:TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ I# e- N+ A. k0 k, |+ @* P
回首前塵悲帶淚,難休劫火萬山空。
! R% I. q. n' q& `# Bwww.tvboxnow.com詩家琴劍丹心引,滅絕音揚訴放翁。
) U! n! J' S4 k, D, {www.tvboxnow.com夢寄長河中華字,夕陽春曉動江風。
5 k: M! j; K# i% @tvb now,tvbnow,bttvb紅霞一片燃天地,如佛如魔韻七洋。公仔箱論壇! b' B% P$ l$ P  p' e& S% l
公仔箱論壇: z( l. E+ h8 }) h

, a: N: y3 ?/ B7 u% O- q公仔箱論壇
8 X$ ?$ ?9 H7 w+ J- j4 i( _! Jtvb now,tvbnow,bttvb
公仔箱論壇% V  W5 u" ~+ @6 Z7 s' a3 _! a
自創古曲歌詞 8公仔箱論壇! z: ^  f! {6 b2 C: T

9 w1 _( g2 P8 u0 d. ^4 j+ PTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
公仔箱論壇8 `+ ]2 F  k$ S# s
1. 問誰謀?墨字雁南留。  [紅顏舊] 歌曲體tvb now,tvbnow,bttvb6 a" L$ q& P' d" ?4 }) w

( t. j' x. |3 S9 s
tvb now,tvbnow,bttvb6 e/ p. u# n. \/ |
一曲滄浪千里送,琴音十月苦酸留。
4 [9 p% H, F* ~* T- qtvb now,tvbnow,bttvb愧無功業酬知已,剩得風雷賦中流。www.tvboxnow.com2 \! N9 f4 |7 B$ M* [' f7 b$ M( Q
俠影草堂君未老,書生鐵血大江投。

/ {: Y: P# i0 s& [5 A7 J1 rtvb now,tvbnow,bttvb滅燈硏墨詩雲路,只合湖山感慨幽。
+ S- d$ @5 Q9 U! m/ z4 Rwww.tvboxnow.com問誰謀?墨字雁南留。tvb now,tvbnow,bttvb5 C9 S9 V6 b: m3 P6 G
三分名士氣,紅葉題詩幾回。
& B- \( _  p9 W" D* {0 htvb now,tvbnow,bttvb柳如眉,劍氣廣陵迎虜,銘記江山萬縷情。tvb now,tvbnow,bttvb. `2 i! N" e+ T8 e+ J6 v
劍歌縱橫天心淚,血墨龍泉壁上詩。
% U$ b4 n9 l" [7 I+ d7 Q公仔箱論壇濁酒滔滔憂國淚,琵琶如月柳如眉。' |  @2 e1 ?( x! h# U2 F

* A6 L3 I$ q6 [* n3 }. \

9 I5 f, w! x) W4 v- ]6 g1 k- Itvb now,tvbnow,bttvb問誰謀?墨字雁南留。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 J/ [2 p4 N2 f) y
三分名士氣,紅葉題詩幾回。
/ `) O; K( ~8 t  E" z1 B. pTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。柳如眉,劍氣廣陵迎虜,銘記江山萬縷情。
/ ~) e7 E) y( v7 VTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; Z* K3 n1 g( _& _

, D& T# {  Q5 H& G0 Z# @公仔箱論壇問誰謀?墨字雁南留。1 x3 e4 g/ j! P
三分名士氣,紅葉題詩幾回。
: B! J  v! l: g) P) [www.tvboxnow.com柳如眉,劍氣廣陵迎虜,銘記江山萬縷情。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 ]) ^4 ?6 F# }' J
銘記江山萬縷情。銘記江山萬縷情。 www.tvboxnow.com, i% O. B# l/ d# H3 b
1 Y) K7 A( q' N5 T: C
www.tvboxnow.com3 W3 |, I- A# h% U; _1 \7 @
2. 半庭風雪啼春曉: [紅顏舊] 歌曲體TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% k' ~/ L( _! d

# e5 `( O- A, f. Q! F; R1 H7 m6 }公仔箱論壇夜渡長河星斗換,依稀故國夢中留。
/ [2 a. y9 R8 ], w( u1 ]tvb now,tvbnow,bttvb思君不見迷鉤月,莫忘秋風冷雨愁。+ g3 T5 b; x% O1 {! b0 R
四海烽煙何日止,題詩慷慨罷江流。www.tvboxnow.com( @) {! S9 r. l0 e. a4 z) A8 r
已殘箋稿從今去,未老千山俠女樓。

" k; C# y% `1 S% e" k; X冷雨愁,秋風道盡千愁。- y, |( v4 J6 Z  s
半庭殘夢去,寒梅月下何寄。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" b  D6 y8 ^% G% ?
俠女樓,燕趙悲歌不移,猶憶往事意悠悠。
公仔箱論壇# }6 D7 f* \* f% D1 ~
四海烽煙何日止,題詩慷慨罷江流。公仔箱論壇9 u2 d4 y0 S% i* ?1 O& x# m8 J
已殘箋稿從今去,未老千山俠女樓。

) }" f2 {7 ~6 l公仔箱論壇
: u- }/ j& G; e2 P0 G& \公仔箱論壇
6 Q' @8 b2 O, p  J- ?$ r
冷雨愁,秋風道盡千愁。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 n/ o, g4 C$ \! _7 [
半庭殘夢去,寒梅月下何寄。
4 @3 v% ]5 A8 {# u2 I9 o- K俠女樓,燕趙悲歌不移,猶憶往事意悠悠。
9 H- J2 u7 ^5 I3 v2 \2 P( r2 o

2 Y, f7 z5 {7 y8 f8 d: {
- j- j/ X( p% M2 ^7 ?0 x
冷雨愁,秋風道盡千愁。公仔箱論壇' z- X) I" g  B# m- B- U
半庭殘夢去,寒梅月下何寄。5 N9 `7 i* X; e+ k7 b1 N
俠女樓,燕趙悲歌不移,猶憶往事意悠悠。

% A* j9 R" I. N; P猶憶往事意悠悠。 猶憶往事意悠悠。
' l) `: x) A, }0 rwww.tvboxnow.com
8 d7 S  D$ f+ y2 X0 `  X& C; p" gTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。

& V6 K% V% F* jtvb now,tvbnow,bttvb3.千峰飄渺幾夢癡。    [赤血長殷 歌詞體]
) [  o/ D+ M& `$ |4 Otvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 T. s' K6 `& r! c$ T
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 a$ u3 _/ y5 W) B/ g% s
浪跡天涯,去留一志。
9 ]0 F5 V5 `$ D8 a- y" |. i- A書魂琴劍,星雨征途。
9 Y0 M3 `/ q2 H  |TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。孤膽承傳燕趙韻血薦軒轅,% G/ ]! B7 X; D% x8 j2 ^5 H
天地奔雷歸雨落,滅絕斷魂詩。
: g- k* K( Y+ A懷藏大略,氣任癡狂。公仔箱論壇( ?8 Y1 ]; ^( g* Z8 A4 r
沖霄留句,不悔千章。
+ ]: K1 K+ I/ o# p1 d* h; wtvb now,tvbnow,bttvb豪情依舊在,寒光寶劍意風揚。tvb now,tvbnow,bttvb+ B2 E/ e" W8 V# W6 U  D2 Z2 u$ f9 G- C
博奕東南安中土,紅袖未輕忘。
- ^9 A7 o! j* E* |+ K6 t" M( oTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。一局大棋投,策淚雙垂。
$ a' t/ }2 Q; z0 g% ^( M7 V# u公仔箱論壇狂潮千戰知音渺,公仔箱論壇2 {& X: n3 r/ V9 ^9 ~* X
霸烈江山道,身留滅絕名。
4 Y* K% ~3 |7 C2 s& O2 }www.tvboxnow.com高峰飄渺有幾夢癡。
: s& I% v6 P$ M0 o' u( Y7 m8 y凡塵多小韻,落日飛揚。tvb now,tvbnow,bttvb0 ~+ L: j- f' @. X( t* _) z
天若有情留浩氣,
; g9 t) V* `  [+ @% v: }, hTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。風雷百載,絕韻音陪雪雨時。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& D4 Y, w7 L- d& x  V# C+ ]* t
亂世風雲,烽煙江海。
6 W# V" ]9 o# v! f0 f( V/ ~, Z3 qwww.tvboxnow.com慷慨激揚,劍斷七洋。公仔箱論壇  C1 _5 b/ D; L5 J& w
劍歌勤鑄鐵,江山指撥漢揚。/ v) P* p/ K! i& {% v
字燃國火邊疆穩,路上舞雲裳。
- i9 ^. p6 ]/ s半世瘋癲,一生癡語。
$ R$ _& M! T& y: j' G策杖長雲,影倚書樓。
' V# A2 T0 V& w9 R" y; Ntvb now,tvbnow,bttvb世途經已慣,與子遙望海台。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 w# D# Y' Y- _% [: g6 N
書生筆落忘生死,詩草論乾坤。
  ~- E2 Q) R5 z) G' N9 W9 f5 D公仔箱論壇
3 K6 W- O  H+ r1 wwww.tvboxnow.com

/ F  T, [* T- m% `: h) m5 s* Q1 T寒光出四海,語傲八方。1 s) u' N! P9 F0 ?- X2 r# ?! q6 l' g
一局大棋任子投。3 y) g1 e4 p( K* u. b3 B
步迎陰陽雨,號令赴長征。
/ t4 J4 y' J! t$ e' d4 F+ `1 F- cTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。慷慨擊舟雄章百載。/ i4 P1 S! D! V5 I+ `4 q
詩燃天地言無盡,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 e' s* e  s5 I9 d
風雨人間壯烈流。6 g$ m) }9 n8 X( J9 A
勵邦熱血,
7 J2 F4 v* K5 J& M$ _( pTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。無我無他數拾秋。
3 w( w& a% T4 a

% V+ K8 E( H! a) r- R# Nwww.tvboxnow.com寒光出四海,語傲八方。公仔箱論壇/ Q; e8 N0 Y0 D1 J+ F: N, }
一局大棋任子投。
8 w: z6 O$ Z7 I4 z+ c! t公仔箱論壇隨風陰陽雨,號令赴長征。1 \3 N% I: @% J& F6 {5 T. I' m) I
慷慨擊舟雄章百載。
: P+ M$ ]3 q7 D! Fwww.tvboxnow.com詩燃天地言無盡,5 C$ Q/ V) B5 d+ p8 s
風雨人間壯烈流。+ j. U0 q6 ]! N  t8 W, N
勵邦熱血,公仔箱論壇3 j: s; C8 x8 Z! J  F
無我無他數拾秋。www.tvboxnow.com$ c4 Z* ^6 U$ B" l+ p
琴弦絕意,1 u% k' z' k# }. K
三千白髮為情流。
& Y' g  o$ {& X& o4 rTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb0 o% X+ j, k  K. w
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 D3 x, s) J6 [9 L+ \% }
4.東南血羽。    [赤血長殷 歌詞體]
3 |# W/ X- b2 U" _% k. V8 t# Jtvb now,tvbnow,bttvb
) u4 h" L5 v9 a+ U公仔箱論壇

6 N5 v- E2 t4 ~+ a7 c3 A1 Y& l& cwww.tvboxnow.com湖楚山暮,小舟如舊。
' r: I2 V' d: k) D" U. k; {TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。長路寂靜,何解塞憂。tvb now,tvbnow,bttvb% \8 H9 W# ?$ K, o* v6 N# v
百載文章悲國難幾多恨留。
5 _2 i3 d5 ~0 P) [1 x& x( s公仔箱論壇白衣如雪酬先烈,恥辱何日休。  H& N$ E- F- w& S  s7 K' [
水冷風寒,悲曲千首。
* H4 `" T" t4 F1 F* H  y8 |釣台題壁,夢盡江流。
; Z4 {" w  }6 ^8 }8 h; uwww.tvboxnow.com半生淒然過,孤身天涯萬里遊。
* |) s+ t9 @& Y; eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。計設連環多小恨,雪雨灑舊裘。公仔箱論壇- H1 t% `8 |* }0 a; u7 K. k; |; a
心力一棋局,殺伐無由。/ c0 ]7 d. m: e$ ?" ~) y, V
勝負皆從百步算。公仔箱論壇! v( B6 G$ y2 V6 g6 h+ D
倚窗籌詩劍,浪濤韻絕音。
, n- W3 {$ p1 D9 [9 T4 A2 m5 [無悔今生烈焰感受。
# {4 d* F2 C5 ^1 a2 f/ nwww.tvboxnow.com皓氣沖九霄,殘章回首。tvb now,tvbnow,bttvb6 ^) m" M# }/ h  E  L1 x- i
北望江山淚心頭。
  ~' h8 o# g. {+ _! h+ w: Ktvb now,tvbnow,bttvb傷神黯黯,石塘萬里一目眸。tvb now,tvbnow,bttvb# i( s8 \; U7 t
故國怯弱,丹心誰喚?
9 x, j8 V9 {# N: hTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。紅燈月沉,起落何由!
& @; }  p. b4 Mwww.tvboxnow.com殘陽星野變,絕策乾坤衣袖。公仔箱論壇0 i- \7 e' S7 D2 S" @2 u
霸氣字存天地合,一杯滅寇酒。
1 _6 d* l/ i  F: Fwww.tvboxnow.com百劫吾身,衛國文心。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ I2 A) y8 \+ O& Z6 ~
滅絕兵謀,日月難透。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 g; e, g" q( t5 J% A' L
韶華命難永,一生無憾所求。
6 c$ M! u% d- Z1 B% s) D博奕東南千鈞重,泣血訴紅袖。
tvb now,tvbnow,bttvb2 T8 s8 @0 b% b0 k: y

$ V# `9 w0 ^  E! nTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。吳鉤生死軸,琴音高澈。公仔箱論壇5 b7 o' G& [/ h( v5 F
縱死疆場志不休。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& t/ |$ `% q9 Q- y4 o4 m' z
待英雄兒女,百戰再重頭。
( u/ S# z' Z, s# P- jwww.tvboxnow.com還我山河海疆仍舊。

2 M  G" g+ _. y6 i
橫核劍去盡千愁。tvb now,tvbnow,bttvb6 u4 T" l7 F3 a6 E
盡此生丹心同守。
: L2 {/ r" b' g# M- L2 q1 |www.tvboxnow.com
豪情七海,
4 L1 O  O/ M2 M3 g( }' L
慷慨激揚仍未收。tvb now,tvbnow,bttvb, S1 M  U6 P) m2 k2 u1 ]1 }

2 Q0 P) E2 j4 b& b: A9 W0 Atvb now,tvbnow,bttvb
吳鉤生死軸,琴音高澈。
, H$ W: R9 J* `& p; |2 KTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
縱死疆場志不休。
+ Z- _. G1 K) j; l
十年磨劍後,百戰再從頭。
" G  U% [, [) `( q" swww.tvboxnow.com
還我山河海疆仍舊。公仔箱論壇) I" n( ^5 e2 H' m' d- ]. ?5 k
橫核劍去盡千愁。tvb now,tvbnow,bttvb. a! B. K7 x0 P  H, L3 J' _
盡此生丹心同守。0 s- f, _$ j0 P' b
豪情七海,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  U" Q' C# K3 q# L) l4 E% L) r$ T& L
慷慨激揚仍未收。
! `9 J6 ]9 I2 B. r公仔箱論壇公仔箱論壇6 Q. W' t- j8 P3 O( `, l
俠骨千秋,( p7 y; }. V( G4 ]8 f& V
願埋南疆字長留。
- u' Y$ J3 U* Y4 H3 ^7 y! X1 wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
) h% B+ G7 X% U% o8 ^# }7 ^  I- t- c2 ~/ b1 P2 X5 U
5.千古灞上樓。 [紅顏舊] 歌曲體www.tvboxnow.com5 @+ `6 K3 a2 t# F% \: k# y

/ \/ l' K+ p0 h  p$ X* @tvb now,tvbnow,bttvb
+ x0 x% e/ E& T! x- S4 Rwww.tvboxnow.com星照月明潮暫退,八方浴血字中留。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: Q4 \( c* `3 j. p
碧濤牧野風雲在,水酒三杯去舊愁。. s: I& n) y- p' U$ i: E, p
千古江浪鳴革鼓,丹心一片戰狂流。
8 i- g+ h- v5 P7 E- _tvb now,tvbnow,bttvb五雷且歇思君往,慚對紅顏灞上樓。www.tvboxnow.com7 v$ {  ~4 k# r9 m
不言愁,東風破盡千愁。tvb now,tvbnow,bttvb7 }9 z6 L9 @  A8 c" [
蒼海回哞去,俠影樓中何寄。
, R% K" W) Q% L3 E. k! o灞上樓,白衣氣節不移,遙望大江情悠悠。
% W1 D' F5 t# j, s: h5 R公仔箱論壇千古江浪鳴革鼓,丹心一片戰狂流。公仔箱論壇: y* V" q7 Y; q
五雷且歇思君往,慚對紅顏灞上樓。www.tvboxnow.com! Z  }% p- [0 }  n& V
不言愁,東風破盡千愁。
( G. I% I' i: p" Nwww.tvboxnow.com蒼海回哞去,俠影樓中何寄。tvb now,tvbnow,bttvb0 A9 z- ~+ k! ]: N1 \% |, [
灞上樓,白衣氣節不移,遙望大江情悠悠。
3 F! {, l$ n2 N# W8 Ktvb now,tvbnow,bttvb不言愁,東風破盡千愁。蒼海回哞去,俠影樓中何寄。
1 f  t  G" t9 C0 r  ]TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。灞上樓,白衣氣節不移,遙望大江情悠悠。www.tvboxnow.com. _% J/ T5 G. z; Q
遙望大江情悠悠。遙望大江情悠悠。tvb now,tvbnow,bttvb5 J# ^! X- {, }6 A+ {4 l4 V

4 ]. g; B/ [' m9 rTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇# H- G; y2 b7 R# C
6. [雄章忘我上高樓,一劍赴陰陽]。www.tvboxnow.com4 d1 b$ y" o3 e2 s. [
[九州島·縹緲錄·亂世歌行] 歌詞體# T2 c. k( [+ F$ b
www.tvboxnow.com' @! D2 y4 U+ x5 C
www.tvboxnow.com5 T. Q  K% G8 o! Q1 w7 K
百年恥,猶未雪,劍舞東南獨揮弦。! m3 K3 o- V. `: \
中華夢,漢衣冠,細訴五湖煙。
: n; T; j6 y  S. t+ o; ~公仔箱論壇
雲河老,核飛花,世事滄桑殺未休。
* m; `8 ~; d9 j$ Owww.tvboxnow.com男兒志,巾幗詩,萬載照今回。tvb now,tvbnow,bttvb; M; }* k# r" U% V! I( Q) }+ o
西風烈,沙島舟,三杯祭秋魂。
# m4 u" ^, a# t; F. F# ?: N
長堤隨浪歎,潮濤千仞前。www.tvboxnow.com# J5 v1 C! K4 O8 P8 k* v. s
吳鉤萬葉,雄章忘我上高樓。
9 y/ f4 ?* T) e3 s; H公仔箱論壇
狂情悲曲山河約,
$ K* H. C( b4 x# ~TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
金戈動,傲八方,一劍赴陰陽。
+ ]9 s+ H5 s2 S2 w
絕命七言天地合,
! D8 q7 S% I1 y4 {8 O5 n5 |; Rtvb now,tvbnow,bttvb
寶刀一曲鬼神驚。
7 T: U) ^, ?7 l1 _. |: Q+ t
昆侖火,鐵琵琶,燭照梅花千點紅。. T' ]: U# Z4 F+ ?: f3 f
情何物,生死秋,江河萬古投。
3 G" F& f$ T& A3 [$ M& d/ V( Hwww.tvboxnow.com
恨欲瘋,塵飄揚,自古寂莫出雄章。公仔箱論壇+ l, \. n4 x- s# m8 y: a" d
石灰吟,肝膽烈,飲馬戰黃昏。tvb now,tvbnow,bttvb& g7 _; X! F; Q1 f
鏗鏘語,越千年,秋水道興亡。
6 O& U, r& k& i: n( D6 P  X2 vwww.tvboxnow.com
殱外寇,挽中州,豪情虎膽步向東。& v4 T# M1 |+ T9 A+ {
風卷雨,雨系舟,日月換新輪。tvb now,tvbnow,bttvb% P/ H0 G* H; g! K  g
天涯鉤月,回首山河淚相連。
. d/ n6 z1 l9 `7 o: r* v7 }公仔箱論壇
衛國君何往?一局棋,百萬兵。# m% @8 r: B- Y5 A
書生意氣,抗酋萬里滅絕名。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" B1 l  [, i7 S) j  ^& E" n3 k  F7 b& R
彎半月,鎖心頭,劍舞東南獨揮弦。
2 ?" {# j9 D9 L' c' s! c; zwww.tvboxnow.com
/ u( D" j0 w/ [4 G5 S: c& uTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: s9 R& R* {# s9 p& n% A* c4 Y
7. [字留星月話當年。絕意寫春秋]。www.tvboxnow.com# m7 v7 b8 L+ L% a8 F
[九州島·縹緲錄·亂世歌行] 歌詞體
& k1 h* |& A* w! ^: Q( w  g! Ttvb now,tvbnow,bttvbwww.tvboxnow.com2 o% Q. l8 ~$ B5 U8 j9 K3 |3 A
tvb now,tvbnow,bttvb+ Q4 |, ]6 A5 O( R; \* Y3 |9 [4 ]
東南天,誰夢圓。隨風舟送滅絕弦。
% m2 f3 V( P0 q公仔箱論壇
興亡訴,漢邦恨,泣說付雲煙。
, y- @6 _3 {  m. r2 `  |/ q, ]* x
千里路,雲和月,秋風秋雨斷腸篇。  j, V; j6 U) B( m8 r
今古憾,登樓船。悔不詩早傳。
, F1 K/ t6 j4 ~5 H8 M* H
十面侵華,誰人把酒核長天。公仔箱論壇9 w; M( B  a- t+ w( @6 n
江山景似畫,末世血烽煙。
6 P: [& S" z6 E公仔箱論壇
烈士何往?龍泉劍影中華郎。
, z) i4 x+ e4 n$ n# b
碧血盡,菊花埋。字留星月話當年。公仔箱論壇5 z, r8 {. F! f2 q
滿目寇仇迷淚眼。
+ W; l  _1 k1 G+ A$ [) Z! S公仔箱論壇
招魂幡,鬼玉棒,絕意寫春秋。
; o0 r' E$ y' [! ztvb now,tvbnow,bttvb
天地悲鳴哭國破,
) [" \) g! x* J4 C$ o+ Y# v9 zwww.tvboxnow.com
半生憶記思當年。www.tvboxnow.com' `9 [8 _2 H( e( A+ W% e2 l3 }
三千丈,踏雪悠。愁對西風帶病裳。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 S2 D. O, G6 L! Z
荒山舞,萬葉盟。一醉草堂前。tvb now,tvbnow,bttvb. a& `2 K: D3 b9 x0 e7 y6 d2 g  z
生死約,雁門秋。哭笑由心路在天。www.tvboxnow.com0 ^: a1 h/ _& {6 F, ?) ?  `
江海夢,七言詩。一志萬兆言。
& B" Q% V* Q# b) X, a* w" r
殘卷盡,斷章存。紙上長城百萬兵。tvb now,tvbnow,bttvb9 [; u7 a4 T4 g3 |+ A& y" ?1 }
千軍殺,那可休。追風破日侵。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 M3 S/ {! l  H  o
風雲動,霸刀揮。東南劍舞鬼神驚。
# s" g8 e9 _5 V( x公仔箱論壇
一曲水,兩蒼涼。天涯淚千行。tvb now,tvbnow,bttvb8 F1 d& f& l" R2 s
紅花紅葉,一寸山河十萬血。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 o. V( f5 T% v2 P) Q
回首煙波裏,周郎計,孔明謀。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: B+ f! a! z3 p# K9 p
慷慨激昂,放翁稼軒今何在?; M$ m* C. d# {- z7 A# L3 a0 v
待重頭,執筆紙,細撥七殺滅絕弦。
  o  |3 n( [- d% i; ~6 Awww.tvboxnow.comwww.tvboxnow.com8 w% [+ s7 N8 A" g8 b
www.tvboxnow.com8 L5 B$ y- P" t3 c. a: d: {; k6 r
8. [滿江紅]: 詩劍詞刀 。  依岳武穆韻     
- n: C" F1 p7 i公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb, g( b9 m! p. p$ x3 q- u
4 Y" m3 }. ?( Z9 M
詩劍詞刀,迷樓處。去留舟歇,崖望眼。龍吟虎嘯,遙呼英烈。tvb now,tvbnow,bttvb+ p- N4 h. V! y& v! ]! i' {. q% O6 s
飄泊半生江岸土,小船萬里觀星月。歎愁閑,空負少年頭,悲淒切。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# Z2 V( J9 Y% x8 s. V) b
百年恥,猶未雪。侵華恨,何時滅。祭長風,核爆八峰山闕。
" J& X+ I( @% v7 g# S  WTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。鑄鐵饑餐倭寇肉,仰天喝飲酋蠻血。待重頭,光復漢威名,炎黃闕。
% E# j% b0 A2 s' }7 A
0 b/ `7 X7 k# B: ^# q: c: ITVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 b- b$ L3 m. |. y, K

8 r) C! `' c1 W
公仔箱論壇2 U: m3 |2 R( `1 Q: b" D
附: 歡迎喜歡這古曲歌詞選朋友、懂音韻朋友、機構,譜成樂曲,歌曲唱出,廣為流傳。凡不通音韻的,請自行修改。這古曲歌詞選 也算是隨風心血。問好。祝好各友。
4 _$ E, K- y1 `% P公仔箱論壇
/ k, V( w1 ]3 }  b4 @: \完。
公仔箱論壇# F; ^7 C9 C2 H, Q  b

% G2 @4 |/ W, r" Y

歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www.tvboxnow.com/) Powered by Discuz! 7.0.0