返回列表 回復 發帖

[詩詞分享] 漫風如雨古詩選[五]: [風雨大河] [2022. 9]

 ,  描述: 意隨風
漫風如雨古詩選[五]: [風雨大河] [2022. 9]
! i1 x& j! P: ywww.tvboxnow.com[作者:意隨風;號:五更孤老;隨風影雪;滅絕詩家]tvb now,tvbnow,bttvb# _' m, i  H) v  A

& k- O9 Z7 E( U1 ~; @% F7 q+ e自創詩 15 首

9 n. C0 u) G) y公仔箱論壇: [# Z0 h9 }1 C
1. (古風體)我瘋我嘯千山塌,詩魔詩霸兩崑崙。8 g) N# p0 B. p: H
作者:意隨風; 自號: 五更孤老; 隨風影雪
; w/ b" J' Y) p. W5 r7 `公仔箱論壇; 滅絕詩家。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  L3 ?; y' A. t

9 h" ]5 F* r% ?, ^8 l' v風雨人生一壼醉,山河歲月二菜餚。行雲流水三江浪,淚滴琴弦四海癡。
4 i) a7 }# f5 }3 L8 i8 C5 `' J軒轅臺上五更鼓,萬馬嘶鳴六月風。筆落乾坤七殺句,亂世兵謀八扣詩。
% V+ b0 C% w/ ~7 Itvb now,tvbnow,bttvb念念不忘九霄重,丹心烈火十兆兵。去留飛絮身無力,護國血墨化星塵。
* x% l2 B! T1 Z4 i. T6 A狂情有我瘋帶笑,千首悲歌闖陰陽。落日隨風風不盡,滅絕意憤在字中。
2 K, G+ `: p# w9 g0 T2022年5月22日

6 W5 _( }2 ~$ E! S5 G3 W7 L& iTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇9 ]9 {" @  I3 v% ~, N% H. O8 |  `
2. (古風體)才盡江郎空搜月,雁落投聲二三章。
7 |( S; _; p4 B' Y# n+ Awww.tvboxnow.com作者: 意隨風; 自號: 五更孤老, 隨風影雪, 滅絕詩家。tvb now,tvbnow,bttvb' l6 F* |! C$ m! Y7 {0 \. ?! _
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 \  j" Y4 F+ ]4 v
歲月留聲兩鬢霜,靜觀烽火淡星河。大地蒼茫六度苦,鐵雁南行悟道多。6 _2 R- `+ ~( K7 X
風聲雨聲敲鐘鼓,潮來潮去幾夕留。書生意氣俠客路,千篇一首寄夢東。
+ l+ Y: t) l- |7 r4 V1 H殺戮不停英烈血,明日誰存半句多。飄泊二字千山外,此生哭笑幾樓船。
9 c- Z: O3 u+ w6 K! fwww.tvboxnow.com緣來緣去孤月影,半癡半醉五更章。千畝詩田途不盡,擊劍長歌唱大風。( m& H" Q6 z8 g0 v" b
2022年5月31日。
tvb now,tvbnow,bttvb4 f$ A; _$ p9 q' W7 p5 T0 `
www.tvboxnow.com! h' Q( {9 H# y, c, x
3. (古風體)口拙詞窮無才白,一顆丹心在紙中。
. o4 m% X+ `0 f% E$ L$ r! h* u公仔箱論壇作者: 意隨風; 自號:五更孤老; 隨風影雪; 滅絕詩家。
, k9 }0 K% S; ?1 L: }' otvb now,tvbnow,bttvb+ C" P1 e. x7 z& V
九曲黃河風打浪,千載長江水滔滔。英雄莫問滄桑道,一本兵法震古今。tvb now,tvbnow,bttvb7 [( g7 V3 w2 L- v, p5 P
民族存亡書生策,鐵血英魂大丈夫。生死未明江海任,守土衛疆武穆英。
& V, x+ K) k2 U' d% Xwww.tvboxnow.com長劍擊山天地嘯,詩行三百危崖巔。八方魔濤驚心魄,四面鬼魊禍人寰。
% Y% i' Z1 T1 n( J* Z, S; @1 k0 YTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。百年國恥中國恨,烈士詞章怒髮沖。墨字難言外酋毒,但願後生保中華。
, n5 m- m& w, J; S8 B  q  STVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2022年6月19日
1 }0 f+ i9 e1 |$ {

# Z5 S& t6 Q2 W2 k% ?- A7 t4. (古風體) 覽圖不覺吟一首,貽笑大方望包容。
& [: W4 V2 N7 M  }1 Y2 kwww.tvboxnow.com作者: 意隨風; 自號: 五更孤老; 隨風影雪; 滅絕詩家。
8 _2 T! Q, v9 p6 c" Nwww.tvboxnow.com# M% A# |5 ?& B/ z6 Q% r) ]' X
序:作者:王維;王之煥
( N: v) x& b- R! o7 W# |: ^7 R
6 m/ p1 [& y" U: ZTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。大漠孤煙直,黃河入海流。欲窮千里目,更上一層樓。
  E4 S; B$ f3 U3 g6 G# [tvb now,tvbnow,bttvb
, C7 m% B1 f2 }  v% R! V  @3 H* s& r; o% gwww.tvboxnow.com詩作:1 G7 k# @* z1 N
曾經書劍驅酋寇,紙上軍謀兆萬兵。湖海飄萍鬼穀計,步步棋鋒破夕陽。' x, I: `. z# e3 R! h6 n  K
晚霞火焰紅天下,大江東出有雄英。椰子蟹名劉伶醉,一子投壼八面風。
, \' ?( K7 x! _! k8 J& z% i歲月不經人已老,滄桑世度不由身。南海垂釣詩家夢,魚蝦蟹貝靜凡塵。www.tvboxnow.com9 S$ ^4 I# P" ?& s
千載風流名士影,指點沙場衞國情。今天有我留筆墨,啟後還留後來人。www.tvboxnow.com7 _) M/ U' o8 X1 w
2022年6月24日。
tvb now,tvbnow,bttvb' s0 x6 `, W( m/ t% ?
, q; i3 @; F  b* c5 S
5. (古風體:五言)五言又是詩無我,倚窗北望數峯清。公仔箱論壇/ F+ `! v! m+ ]" N! j% L- |
作者:意隨風; 自號:五更孤老;隨風影雪;滅絕詩家。2 k2 f; B) g! q3 k! a$ c" _" G) }3 Y  b
公仔箱論壇% W5 C) I) V. f8 @0 K  g
一語成絕響,妙手繪山河。風雲屋裏坐,靜心浴紅霞。
/ @" ?: |  n! G' z- Ytvb now,tvbnow,bttvb銀屏遊江海,細覽島嶼多。龍泉壁上掛,墨字意隨風。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& Y0 ~6 B/ ^# v  p
詩魂七海殺,韻擊萬關寒。莫言知音小,指劃育雄英。
, H- R+ i2 g+ c( B2 Z. rwww.tvboxnow.com黃龍存美酒,一諾舞高臺。紅袖人何在,劍氣沖夜空。
# K- \  o& P0 G  Y; \! `% BTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2022年7月6日。
  n; L2 ?- M& m( m+ _

" f5 _6 ^3 H; F. l6. 古風體) 到老方知一字淺,緣來緣去亦何求。: u- x' z  E# ~# R; G9 J) L
作者:意隨風, 自號:五更孤老, 隨風影雪, 滅絕詩家。2 B, ~6 K7 ~, ]1 ?5 p

9 Z' ?7 ^" t2 m6 z% G2 v. J- m到老方知一字淺,緣來緣去亦何求。生死場前何雖問,天涯有淚渡瀾滄。9 O5 T: t( Z2 `% e( l: D, ]
腹有中國風骨硬,盲拳絕掌抗西方。書生手無割雞力,筆下千鈞敢稱雄。) h' Y7 f5 v" ~. S: ?
狂詩滅絕七海殺,百年謀略出江東。十六兵法軒轅掛,鬼谷奇才我認癡。
+ \$ [9 i1 v! d1 Nwww.tvboxnow.com犧牲二字平酋策,虎嘯天地烈士兵。大江東出誰言勇,一代新人闖陰陽。
+ s* c) ]- O4 F+ a公仔箱論壇2022年7月13日。
公仔箱論壇5 _( I- R6 `# K& {

2 s  m' E" f$ q! \7 z- g( O: ]7. (古風體)一言一行皆無我,老不張狂那日狂。
/ f( P) _) j8 k+ G* x7 R5 a- e/ etvb now,tvbnow,bttvb作者:意隨風; 自號: 五更孤老,隨風影雪,滅絕詩家。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 d9 D( u' K9 o
tvb now,tvbnow,bttvb4 I- p" n' ]; D0 O0 m- j! l
曾經哭笑意隨風,十載詩成滅絕名。憤世嫉俗人寰斷,六親不認俠客征。
; I& N/ g1 G4 w$ m% h) Q* r民族大義終生銘,鐵血文章育苗英。七步子建非我輩,大開大合烈士歌。公仔箱論壇# ^) x. D% w5 v; z
橫刀江海雷霆怒,灑豆成兵滿江紅。抽劍擊山天地嘯,老不張狂那日狂。www.tvboxnow.com( I+ I5 t- W4 [8 |8 j* X6 k
百載承傳今日現,書留浩氣蓋東方。格律何須規筆劃,鐘山風雨記蒼穹。
. Y' u2 [2 q; ]8 t5 w2022年7月16日。
1 S, Q' K3 ^/ u4 U5 G# _3 l' |TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
! J! E( q/ W& X! P$ }+ k& Mtvb now,tvbnow,bttvb七律·人民解放軍佔領南京3 ?, h' L* @, O6 Y' c
朝代:-     作者:毛主席    原文:
. j! c; s( L& M3 |4 gtvb now,tvbnow,bttvb鐘山風雨起蒼黃,百萬雄師過大江。虎踞龍盤今勝昔,天翻地覆慨而慷。! ^' D: Q4 d8 Y& {1 l  a
宜將剩勇追窮寇,不可沽名學霸王。天若有情天亦老,人間正道是滄桑。
3 O1 ]1 B: J7 Y8 V8 b  N# Q
公仔箱論壇' r( U  ]. n+ Z6 L: L
8. (古風體) 承傳二字千斤擔,代代星火耀中國。
. `7 g/ a: E5 D/ C' K9 vTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。作者:意隨風; 自號: 五更孤老; 隨風影雪; 滅絕詩家。公仔箱論壇% o8 i9 b- m  D6 X4 b4 X* s

0 ^! F* }% V3 B1 I+ I7 i+ H. X4 r! h公仔箱論壇十年詩海育苗英,薪火相傳鑄鐵成。梁翁書就百年恥,一代武宗搜遺珠。
+ k5 y: s3 m& U$ X$ Qwww.tvboxnow.com榕城烈火中國恨,蘆溝橋頭兆萬仇。承傳二字昭日月,碧血史留後世青。" |, {) Z( G! D3 m3 }
書生有幸覽墨寶,紅旗飄飄續雄篇。十二載傳烈士影,俠氣乾坤大風吹。
6 o" O0 o% S2 [8 {" G: t回首征途血漫漫,鳳凰火浴出東方。(前路何愁無知已,天下誰人不識君。)www.tvboxnow.com: H- h9 W/ c+ @7 X% ^. c
2022年7月21日
5 T1 f" x  T* Z2 H+ ^: c) P) h# G/ x( o) O9 `  N, A
附註:. L3 J; u  U* h" \
1. 梁翁: 梁羽生老師。
" x6 C: X- ]2 d/ i, d8 X1 Z  s' swww.tvboxnow.com梁羽生老師,不單是一代武俠小說宗師。他的愛國之心,文章中處處皆是。0 ^0 s! w( ^+ c" Y8 _! W
公仔箱論壇3 d: _: M) I2 p$ S2 F0 V$ G
他生前,用一段長時間,搜集民國至今,百年來愛國,報國,碧血詩文,輯錄成書。www.tvboxnow.com9 l2 |) ?  r9 X& q5 N. _
隨風有幸,拜讀此寶書。十二年來,承傳了百年血淚,哀傷詩話。創下滅絕雄篇。皆出此處。9 W% x% u$ L6 X  c! |: ]
* o+ v) I: W3 A: M  d9 j( Q
承傳民族精神:是今天所有中國人的天職,西方強酋,用盡手段,多年來,毀中國文化,民族精神。我輩中人。自當承先啟後,育勉後人。一代新人勝舊人,敢教日月換新篇。諸君共勉。www.tvboxnow.com6 H. L# Q5 f+ y, n) p7 X1 S: y5 c' b
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 o) \- H% V2 G/ W  O- d
意隨風 上
公仔箱論壇  x2 B" q0 q- x

0 d# D4 T3 o: l! Ltvb now,tvbnow,bttvb9. (古風體)行書再寫隨風志,不朽詩行五老章。
+ i5 E7 ~" ]# x, F" I! Utvb now,tvbnow,bttvb作者: 意隨風; 自號: 五更孤老; 隨風影雪; 滅絕詩家。
. Z7 m, Y- l! h9 P- s; [TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
8 C/ H2 ?; ?3 M* V+ {www.tvboxnow.com帶醉狂歌渡九州,世間黑白論幾人。湖海翻騰天地變,大地炎陽草木燒。tvb now,tvbnow,bttvb7 C  J  A# n4 \
三十年來刀劍道,八方幻化是無常。精衞投石東海滿,愚公移山九萬重。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& _" \4 X1 ]( ~9 _3 m' K6 H
蒼穹狼嚎孤軍夢,鐵血征旗大渡河。承傳英烈不屈志,再做炎黃少年英。
$ a: \; _- L# j, ?( R) ^! S一口尚存詩詭道,生生死死運兵謀。民族大義俠客影,筆落千山又萬行。
! F1 B' O- o2 o& {$ fwww.tvboxnow.com2022年7月23日。

% K" u& v; k8 ?- {tvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb4 X: C) ~$ O" D% e: J
10. (古風體)回首史河參世事,六親不認是真成。公仔箱論壇" M% i5 W. R9 c8 c8 s8 U3 ~
作者:意隨風; 自號:五更孤老,隨風影雪,滅絕詩家。% |$ a& a' ^& ]: V6 X$ Q7 A
6 k3 w- ]$ ^! L- V3 f- a6 S/ B
滅絕何須多左右,十六篇章鬼穀尋。兵法千年無一諾,殺氣簫心九重天。www.tvboxnow.com; a% F- t3 M& w% X2 Z; m( m
枯子投崖詭道險,大開大合陽謀深。回首前塵聲聲嘆,韓信奇才竹下亡。
" T0 Q% Z$ X( S6 j  C! E3 ztvb now,tvbnow,bttvb十面埋伏霸主喪,書生計落斷烏江。何不回馬殲王漢,江山一統是齊王!TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- J% z3 C  \" s0 {! {# u
婦人之仁不足取,生死一念在刀間。心無旁騖忘你我,世間霸業乃可成。
" d1 }6 X1 [) D公仔箱論壇2022年7月28日。
公仔箱論壇+ y% D) r/ \! c* f

, ^0 T9 G. ]4 F6 lTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。11. (古風體)鐵弓鷹揚射酋寇,揚眉亮劍保中國。7 S7 E) I# ]5 D0 c* |5 ]
作者:意隨風; 自號:五更孤老;隨風影雪;滅絕詩家。) d% `& t8 P: `3 J1 L
www.tvboxnow.com, g7 V8 S( g8 |
百萬雄師琵琶女,鐵血紅旗護國疆。忍無可忍何須忍,一戰千秋勢若山。www.tvboxnow.com' O" K, y2 z/ O' h9 ?# {0 F
沙嗲紅酒海南雞,北上閻王等妳催。殞落大河天下笑,古來侵漢死人回。) O7 A7 [, g( S0 s- R
燒肉清酒人參雞,十殿修羅索命鞭。老嫗萬裏求一死,地藏當然把命收。www.tvboxnow.com3 }+ ~! R+ X) n9 }4 `% \
中國已醒百年眠,滅絕酋侵核萬山。兆面紅旗全球懍,雖遠必誅衞士英。' E! i4 _- l6 i2 P2 c
2022年8月2日
" N0 D5 N$ y+ m; [& V+ E3 x# W: ]. _% zwww.tvboxnow.com公仔箱論壇% T+ Z6 ~: k( `* E# z# b
附註:寫於佩洛西南亞北上前夕。

& e( z0 M, f6 p9 ~% O' `1 s" K3 Q公仔箱論壇4 k, S. R5 _3 L1 X
12. (古風體)清風明月一席話,邦國飄萍五柳煙。tvb now,tvbnow,bttvb' o3 x: B) @( x1 k2 h- ]' f+ Z
作者: 意隨風; 自號: 五更孤老, 隨風影雪, 滅絕詩家。公仔箱論壇$ ?5 Y1 d& h  ?) `. `: j
+ y! w" u' y6 ~& P8 `9 q2 n
千古江山一場夢,萬裏長城日月明。隨風禦劍三更夜,影雪寒林五縷煙。
; Y4 F5 a  [; g; F4 D) |* q0 mwww.tvboxnow.com七殺琴弦書生話,陰陽六道俠客章。烈火焚身何足懼,計成鬼魅目流清。
0 B' I- |& F- O+ \www.tvboxnow.com能屈能放真漢子,吞下蓮花大丈夫。三寸輕搖風雲湧,大開大合霸王槍。
8 A! M8 b6 C5 Z# J' f" `# pTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。一局大棋平天下,半世流殤盡是詩。八陣圖謀諸葛字,青山綠水孔明車。www.tvboxnow.com8 F1 p- V8 Y$ |# A
2022年8月3日。

* x) H6 A7 b* r  J8 I* r" Nwww.tvboxnow.com
/ q$ D; i( P$ X+ J( D; e; L9 ^TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。13. (古風體)清風明月一席話,邦國飄萍五柳煙。
% A4 R$ _& Z4 F7 v0 v$ |$ Nwww.tvboxnow.com作者: 意隨風; 自號: 五更孤老, 隨風影雪, 滅絕詩家。
7 V. s3 S; q8 ~$ Rtvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! V8 Z: N, G8 C5 t& X
千古江山一場夢,萬裏長城日月明。隨風禦劍三更夜,影雪寒林五縷煙。tvb now,tvbnow,bttvb' ~, p2 Q3 w4 a2 c! C) ~
七殺琴弦書生話,陰陽六道俠客章。烈火焚身何足懼,計成鬼魅目流清。公仔箱論壇& n; O0 s3 C' B) R! |! Q  r. E. I. ?
能屈能放真漢子,吞下蓮花大丈夫。三寸輕搖風雲湧,大開大合霸王槍。
% h. x/ y  ^7 Y' D一局大棋平天下,半世流殤盡是詩。八陣圖謀諸葛字,青山綠水孔明車。www.tvboxnow.com9 K8 T6 |: v9 W1 Q. I* b9 S
2022年8月3日。

0 |$ f2 h+ d; l' \- l* Xtvb now,tvbnow,bttvb
3 I, _& ], E' R" P* Nwww.tvboxnow.com14. (古風體) 回首甲子一生路,風風雨雨又青城。% I: q  L$ r! [- \* E* f, o
作者: 意隨風, 自號: 五更孤老,隨風影雪,滅絕詩家。
# O4 X! L: b& D9 ~2 qwww.tvboxnow.comwww.tvboxnow.com+ W& X, Q" I' J* n
暴雨留痕日月寄,一生隨風到滄瀾。小舟怒乘七海往,老來憶就半世情。
9 z( b# N8 X# L. o( G9 I* ~% CTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。萬裏行雲多小遍,江湖凶險透身環。紅袖燈投花影弄,對月沉吟哭笑癡。
  D% Y; c, g* a. F2 I" V公仔箱論壇萍蹤俠影英雄行,豪情篇下大丈夫。三更書翻血淚事,民族精神滿江紅。
& P2 j' `0 L9 D0 {2 e+ QTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。鐵劃銀鉤今勝昔,漫天殺意字中留。回首詩詞多小烈,今生不悔滅絕章。
% g) p  y, W9 g' a# ]2022年8月17日。
公仔箱論壇0 y' P" t, x& T

6 M5 Y0 r8 `4 H: Z' A+ ]' _3 ^www.tvboxnow.com15. (古風體)自賀壽辰君莫笑,從來兵家幾人回。二零二二年八月十八日。
! _2 g, l3 D) v" Qtvb now,tvbnow,bttvb作者:意隨風, 自號:五更孤老,隨風影雪,滅絕詩家。
6 R- J# |1 y) [7 @* c
, t* Q/ ^. d$ N. d% J: T% @( |風言風語又一年,劍氣蕭心傲似冰。兵鋒萬裏求同盡,絕策擔承幾代仇。公仔箱論壇& u8 p: M; N0 O# C/ t8 A# `
拼將十載歸軍國,九霄殺氣育後人。滅絕章策狂雷顯,不斬強酋不歸舟。公仔箱論壇5 a) i: G6 ]3 _6 Q1 q9 k8 X' `0 r
六十有三人不易,甲子已過亦無求。笑傲千帆擊滄海,此生孤寂鑄春秋。公仔箱論壇/ q$ X' H7 L* Y4 i) y9 W7 ^: L
潮來潮去隨風賦,花開花落衛土篇。詩家二字終難道,香江日月計霸身。
1 x# h, p9 b! `www.tvboxnow.com2022年8月18日。
返回列表